Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok 2020

 

1.          Informacje ogólne

 

Niniejsze oświadczenie zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Peek & Cloppenburg Sp. z o. o. („Spółka”), będącej rezydentem podatkowym w Polsce w zakresie określonym w art 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1406 ze zm. – dalej jako „Ustawa CIT”), dotyczy roku obrotowego 2020 i obejmuje wszystkie podatki, mające zastosowanie do Spółki w Polsce.

 

Zamieszczenie na stronie internetowej https://www.peek-cloppenburg.com/pl/ niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku Spółki wynikającego z art. 27c ust 4 lub
ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Jako część międzynarodowej grupy Spółka stosuje się do wytycznych oraz zasad działania grupy Peek & Cloppenburg Wien i postępuje zgodnie z nimi.

 

Co do zasady stosowana strategia podatkowa i jej cele strategiczne służą zdefiniowaniu transparentnego i jednoznacznego podejścia do wszystkich aspektów sprawozdawczości podatkowej i zgodności z obowiązującymi przepisami (compliance).

 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej Zarządu Spółki, została przez niego zatwierdzona i określa ogólne procedury podatkowe Spółki, a także politykę i podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym, stosunek do planowania podatkowego
i współpracy z organami podatkowymi, a w szczególności wymagane informacje,
o których mowa w art 27c ust. 2 Ustawy CIT.

 

2.          Oświadczenie o realizowanej strategii podatkowej

 

2.1        Podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym i ładu podatkowego

 

Spółka zobowiązana jest przestrzegać przepisów polskiego prawa podatkowego, regulacji i wymogów dotyczących ujawniania informacji poprzez:

 

§    terminowe dokonywanie zapłaty należnych kwot podatku,

§    terminowe składanie kompletnych i rzetelnych deklaracji podatkowych,

§    korzystanie z przysługujących ulg i zwolnień podatkowych w sposób zgodny
z obowiązującym prawem.

 

Ogólna odpowiedzialność za strategię podatkową Spółki spoczywa na jej Zarządzie. Bieżącym zarządzaniem sprawami podatkowymi Spółki zajmuje się zespół finansowo-księgowy przy wsparciu wyspecjalizowanego działu podatkowego grupy Peek & Cloppenburg Wien. Zewnętrzni doradcy są angażowani w miarę potrzeby, w celu uzykania dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

 

2.2        Planowanie podatkowe

 

Spółka nie zajmuje się planowaniem podatkowym, które nie wspiera własnej działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w schematach unikania opodatkowania ukierunkowanych na obniżenie zobowiązań podatkowych
w Polsce. Spółka nie podejmuje starań w celu skonstruowania transakcji w sposób, który prowadzi do wyników podatkowych niezgodnych z ich podstawowymi konsekwencjami gospodarczymi.

 

2.3        Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 

Spółka przyjmuje odpowiedzialne podejście do zarządzania sprawami podatkowymi i dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów prawa. Porada strony trzeciej uzyskiwana jest gdy jest to uznane za stosowne, co do zasady w przypadku istotnego poziomu niepewności lub złożoności. Podejście spółki do kwestii ryzyk podatkowych opiera się na tych samych zasadach, które mają zastosowanie do innych ryzyk gospodarczych
i obejmuje także rozważenie ryzyka dotyczącego wizerunku i innych ryzyk niefinansowych. Przestrzegając przepisów podatkowych Spółka dąży do minimalizacji ryzyka podatkowego.

Spółka stara się zmniejszać ryzyko podatkowe poprzez wdrażanie wewnętrznych narzędzi sprawozdawczych oraz innych środków, a swoje sprawy konstruuje wyłącznie w oparciu o racjonalne zasady gospodarowania oraz zgodnie z polityką Grupy Peek & Cloppenburg Wien i odpowiednimi przepisami podatkowymi.

 

2.4        Stosunki z organami podatkowymi

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać dobre stosunki w zakresie współpracy z organami podatkowymi i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podatkowych. W kontaktach z organami podatkowymi Spółka działa w sposób otwarty i przejrzysty, a w przypadku sporu dąży do rozwiązywania spraw poprzez udzielanie pełnych i rzetelnych informacji
w wymaganym terminie, poprzez otwarty i uczciwy dialog oraz – o ile to możliwe – gotowość do osiągnięcia porozumienia.

 

2.5        Informacje, o których mowa w art 27 c ust. 2 Ustawy CIT

 

1.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2020 roku stosowała następujące procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie: kontynuacja systemu skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji, dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej w tym poprzez szkolenia, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji, wspieranie efektywnego działania funkcji podatkowej poprzez adekwatne procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu do systemów informatycznych, kontrola transakcji i dokumentacji, prowadzenie uzgodnień kont, bezpieczeństwo fizyczne danych i dokumentów, podział obowiązków i uprawnień, rozwiązania informatyczne zapewniające prawidłowe przygotowanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, a także kalkulację zobowiązań podatkowych oraz zarządzanie płatnościami podatku.

2.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b) Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2020 roku nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2020 roku realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Polski z należytą starannością, w tym wynikające z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym przesłała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 2 (słownie: dwie) informacje o schematach podatkowych. Informacje te dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.

4.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT, Spółka informuje, że w roku 2020 dokonała następujących transakcji
z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki (za rok kończący się 31.12.2020 r.), w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

a)          transakcje dotyczące dostaw towarów handlowych,

b)         transakcje dotyczące usług wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej.

5.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, Spółka informuje, że w roku 2020, nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

6.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit a) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2020 Spółka nie składała żadnych wniosków
o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit b) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2020 Spółka nie składała żadnych wniosków
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa
w art. 14b Ordynacji podatkowej.

8.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit c) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2020 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

9.          W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit d) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2020 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

10.       W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Powyższe informacje nie obejmują informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.