PEEK & CLOPPENBURG SP. Z O.O.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

1. Informacje ogólne
Niniejsze oświadczenie zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Peek & Cloppenburg Sp. z o. o. („Spółka”), będącej rezydentem podatkowym w Polsce w zakresie określonym w art 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1800 ze zm. – dalej jako „Ustawa CIT”), dotyczy roku obrotowego 2021 i obejmuje wszystkie podatki, mające zastosowanie do Spółki w Polsce.

Zamieszczenie na stronie internetowej https://www.peek-cloppenburg.com/pl/ niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku Spółki wynikającego z art. 27c ust 4 lub ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2021 r.

Jako część międzynarodowej grupy Spółka stosuje się do wytycznych oraz zasad działania grupy Peek & Cloppenburg Wien i postępuje zgodnie z nimi.

Co do zasady stosowana strategia podatkowa i jej cele strategiczne służą zdefiniowaniu transparentnego i jednoznacznego podejścia do wszystkich aspektów sprawozdawczości podatkowej i zgodności z obowiązującymi przepisami (compliance).


Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej Zarządu Spółki, została przez niego zatwierdzona i określa ogólne procedury podatkowe Spółki, a także politykę i podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym, stosunek do planowania podatkowego i współpracy z organami podatkowymi, a w szczególności wymagane informacje, o których mowa w art 27c ust. 2 Ustawy CIT.

 

2. Oświadczenie o realizowanej strategii podatkowej

2.1 Podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym i ładu podatkowego

Spółka zobowiązana jest przestrzegać przepisów polskiego prawa podatkowego, regulacji i wymogów dotyczących ujawniania informacji poprzez:

  • ▪  terminowe dokonywanie zapłaty należnych kwot podatku,
  • ▪  terminowe składanie kompletnych i rzetelnych deklaracji podatkowych,
  • ▪  korzystanie z przysługujących ulg i zwolnień podatkowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

Ogólna odpowiedzialność za strategię podatkową Spółki spoczywa na jej Zarządzie. Bieżącym zarządzaniem sprawami podatkowymi Spółki zajmuje się zespół finansowo-księgowy przy wsparciu wyspecjalizowanego działu podatkowego grupy Peek & Cloppenburg Wien. Zewnętrzni doradcy są angażowani w miarę potrzeby, w celu uzykania dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

 

2.2  Planowanie podatkowe
Spółka nie zajmuje się planowaniem podatkowym, które nie wspiera własnej działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w schematach unikania opodatkowania ukierunkowanych na obniżenie zobowiązań podatkowych w Polsce. Spółka nie podejmuje starań w celu skonstruowania transakcji w sposób, który prowadzi do wyników podatkowych niezgodnych z ich podstawowymi konsekwencjami gospodarczymi.

 

2.3  Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Spółka przyjmuje odpowiedzialne podejście do zarządzania sprawami podatkowymi i dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów prawa. Porada strony trzeciej uzyskiwana jest gdy jest to uznane za stosowne, co do zasady w przypadku istotnego poziomu niepewności lub złożoności. Podejście spółki do kwestii ryzyk podatkowych opiera się na tych samych zasadach, które mają zastosowanie do innych ryzyk gospodarczych i obejmuje także rozważenie ryzyka dotyczącego wizerunku i innych ryzyk niefinansowych. Przestrzegając przepisów podatkowych Spółka dąży do minimalizacji ryzyka podatkowego.

Spółka stara się zmniejszać ryzyko podatkowe poprzez wdrażanie wewnętrznych narzędzi sprawozdawczych oraz innych środków, a swoje sprawy konstruuje wyłącznie w oparciu o racjonalne zasady gospodarowania oraz zgodnie z polityką Grupy Peek & Cloppenburg Wien i odpowiednimi przepisami podatkowymi.

 

2.4  Stosunki z organami podatkowymi
Spółka dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać dobre stosunki w zakresie współpracy z organami podatkowymi i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podatkowych. W kontaktach z organami podatkowymi Spółka działa w sposób otwarty i przejrzysty, a w przypadku sporu dąży do rozwiązywania spraw poprzez udzielanie pełnych i rzetelnych informacji w wymaganym terminie, poprzez otwarty i uczciwy dialog oraz – o ile to możliwe – gotowość do osiągnięcia porozumienia.

 

2.5 Informacje, o których mowa w art 27 c ust. 2 Ustawy CIT

1. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2021 roku stosowała następujące procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie: kontynuacja systemu skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji, dążenie do posiadania kompetentnej kadry pracowniczej w tym poprzez szkolenia, zaszczepianie postawy uczciwości w całej organizacji, wspieranie efektywnego działania funkcji podatkowej poprzez adekwatne procesy zatwierdzania i autoryzacji, ograniczenia dostępu do systemów informatycznych, kontrola transakcji i dokumentacji, prowadzenie uzgodnień kont, bezpieczeństwo fizyczne danych i dokumentów, podział obowiązków i uprawnień, rozwiązania informatyczne zapewniające prawidłowe przygotowanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innej ustawowo nałożonej dokumentacji, a także kalkulację zobowiązań podatkowych oraz zarządzanie płatnościami podatku.

2. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b) Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2021 roku nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT Spółka informuje, że w 2021 roku realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Polski z należytą starannością; w roku 2021 Spółka nie przesyłała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

4. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT, Spółka informuje, że w roku 2021 dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki (za rok kończący się 31.12.2021 r.), w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
a) transakcje dotyczące nabycia i dostaw towarów,
b) transakcje dotyczące usług niematerialnych.

5. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, Spółka informuje, że w roku 2021, nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

6. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit a) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2021 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

7. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit b) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2021 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

8. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit c) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2021 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

9. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit d) Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2021 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143).

10. W ramach obowiązku określonego w art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy CIT Spółka informuje, że w roku 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Powyższe informacje nie obejmują informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.