Menu

уединение

Статус: април 2018 г.

1. Общи положения

1.1.    Администратор на лични данни по смисъла на правните разпоредби за защита на личните данни е „Пеек и Клоппенбург“ ЕООД, бул. „Ситняково” № 48, София 1505 (наричано по-долу „ние“). За връзка с {име на отговорния служител по защита на личните данни} използвайте имейл: zashtitana-dannite@peek-cloppenburg.bg или „Пеек и Клоппенбург“ ЕООД, бул. „Ситняково” № 48, София 1505.

1.2.    Личните данни представляват индивидуални подробности относно лични или имуществени обстоятелства. Настоящата декларация за защита на личните данни описва как обработваме личните Ви данни, които ни предоставяте при посещаване на нашата уеб страница.

1.3.     Към нашите партньорски предприятия се отнасят единствено предприятия от групата P&C, които са посочени в съответния актуален списък на такива предприятия. Списък с постоянно актуални данни, включително за местонахожденията, може да се намери тук https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ или тези данни могат да бъдат изискани по имейл на dialog@peek-cloppenburg.de.

2. Събиране и използване на лични данни при използване на нашата уеб страница

2.1.    Можете да посетите нашата уеб страница, без активно да предоставяте свои лични данни. След това регистрираме само личните данни, които Вашият браузър е предоставил на сървъра ни. При регистрирането им тези данни се установяват като анонимни или се използват псевдоними, за да могат те да предават съдържанието на уеб страницата на компютъра на потребителя, а също и в интерес на оптимизирането и контрола на функционалността на нашата интернет страница, така че да може да се извърши оценка и да се гарантира сигурността на информационно-техническата ни система (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните).

2.2.    Нашите регистрационни файлове съдържат данни за датата и часа на заявката за стартиране на нашата уеб страница, вида, версията и настройките на бразуъра, Вашата операционна система и интернет доставчик, както и данни за уеб страниците, от които сте стигнали до нашата уеб страница или които стартирате през нея, както и прехвърленото количество данни.

2.3.    В отделни случаи се регистрира и Вашият IP адрес, т.е. адресът, който интернет доставчикът дава на Вашия компютър при наличие на интернет връзка. IP адресът дава възможност за комуникация в интернет. Вашият интернет доставчик може да установи какъв IP адрес Ви е бил разпределен към даден момент. Тъй като вследствие на това пълният IP адрес разрешава най-малко индиректно получаване на данни за идентификация на лица, ние регистрираме Вашия IP адрес единствено в съкратена (анонимна) форма, така че да бъде изключена възможността да получаваме данни за идентификация на лицата и да може да съхраняваме този адрес отделно от личните данни. Данните в регистрационните файлове по принцип се заличават най-късно след 14 дни.

2.4.    Регистрирането на данни за предоставяне на уеб страницата и запаметяването на данни в регистрационни файлове е абсолютно задължително за работата на интернет страницата. В това отношение не съществува възможност за възражение.

3. Използване на Google Analytics / право на възражение

3.1.    На нашата уеб страница се използват бисквитки, които събират Вашите данни единствено посредством псевдоними. Бисквитките са пакети от данни, които даден уеб сървър генерира и при комуникацията на Вашия компютър с уеб сървъра се свалят на харддиска на Вашия компютър. Освен това с помощта на бисквитките създаваме потребителски профил за целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на уеб страницата съобразно потребностите. Независимо от вида на използваните бисквитки Вие винаги можете да изберете дали да приемете бисквитките, или не. Можете да настроите Вашия браузър, така че да бъдете уведомявани, когато получите бисквитка, или можете да упражните Вашето право за възражение срещу използването на бисквитки, като отхвърлите бисквитките в настройките на браузъра. Вече запаметените бисквитки можете да заличите чрез съответната функция на Вашия браузър. Потърсете по-подробна информация относно това чрез функцията за помощ на Вашия интернет бразуър. Пълна информация за бисквитките, както и относно това, как може да се осъществи отхвърляне или заличаване на бисквитки при множество браузъри, ще получите на следните интернет страници:
https://www.networkadvertising.org/ (на английски език) и/или http://www.aboutads.info/ (на английски език). Моля обърнете внимание, че ако не приемате бисквитки, съществува вероятност да не можете да използвате в пълен обем разнообразието от функции на уеб страниците.

3.2.     Използваме Google Analytics като услуга за анализиране на уеб страници на Google Inc. („Google“), с който сме сключили споразумение за обработка на заявки.   Google Analytics използва т.н.  „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които могат да бъдат запаметени на Вашия компютър. Те съдържат характерна числена последователност, която дава възможност за еднозначно идентифициране на браузър при подновено зареждане на нашата уеб страница, доколкото междувременно не сте изтрили бисквитката или не е изтекъл срокът й на валидност.  След 30 дни бисквитката губи валидността си и не ни изпраща информация, с която бихме могли персонално да Ви идентифицираме. При посещаване на определени секции на нашия уеб сайт и ако бисквитката още не е изтекла, Google и ние можем да разберем, че сте щракнали върху нотификацията и сте били пренасочени към тази страница. Ако не желаете да участвате в процедурата по проследяване, можете да отхвърлите необходимото за това поставяне на бисквитка – евентуално чрез настройка на браузъра, която деактивира като цяло автоматичното поставяне на бисквитки.

3.3.    Използваме генерираните чрез бисквитки данни, за да подобрим качеството на нашата уеб страница и нейното съдържание. Генерираните от бисквитката данни относно ползваната уеб страница по принцип се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Обръщаме внимание върху това, че нашата уеб страница използва разширението „anonymizeIp()“ (IP анонимизиране), с което в паметта се постига съкращаване на Вашия IP адрес от Google в рамките на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението относно Европейското икономическо пространство, преди запаметяване и предаване при IPv4 адресите до последния октет, а при IPv6 адресите до последните 80 бита, така че да се изключи непосредствено получаване на данни за идентификация на лица. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. Други технически данни относно анонимизирането на IP адреса можете да получите на този линк:
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de).

3.4.    Google ще използва данните в нашата заявка (член 28 от Регламента относно защитата на данните), за да оцени за нас уеб страницата, която използвате, да състави за нас доклади относно активността на уеб страниците и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уеб страницата и на интернет (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните). Изпратеният от Вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не се систематизира заедно с други данни на Google.

3.5.    Можете да предотвратите запаметяването на бисквитките чрез настройване на Вашия браузър; в този случай евентуално могат да бъдат засегнати функции на тази уеб страница.  Можете да изтриете бисквитки и сами. Можете да предотвратите регистрирането и обработката на генерирани от бисквитката данни чрез Google, като свалите и инсталирате достъпния на този линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) браузърен плъгин за използвани браузъри.  Освен това можете да поставите Opt-Out бисквитка деактивиране на Google Analytics, която да предотврати бъдещото регистриране на Вашите данни при посещаване на уеб страницата ни.  Можете и да деактивирате бисквитките за проследяване на преобразуването, като настроите Вашия браузър, така че да бъдат блокирани бисквитките от домейна „googleadservices.com“. Данни относно условията за ползване и разпоредбите за защита на личните данни на Google Analytics ще намерите на https://www.google.de/intl/pl/policies/.

4. Формуляр за контакт

4.1.    На нашата уеб страница се предлага формуляр за контакт, който може да се използва за установяване на връзка по електронен път. Въведените там данни ни се изпращат и се запаметяват. Това се отнася за името и имейл адреса и евентуално Вашия адрес или номера на клиентската карта. Тези данни са необходими, за да може да се даде отговор на Вашите въпроси.

4.2.    За обработката на данните в рамките на процеса по изпращане се взема Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Регламента относно защитата на данните), за да използваме Вашите данни за установяване на контакт и да можем да предадем по-нататък на съответното партньорско предприятие молбата Ви за отговор на въпроси във връзка с друго партньорско предприятие. В този случай Вашето съгласие гласи следното:

„Изразявам съгласието си отговорникът и неговото партньорско предприятие [LINK]  да могат да използват посочените от мен лични данни, за да се свържат с мен относно моето искане, при което по всяко време е възможен отказ от съгласие чрез декларация, насочена към отговорното лице.  Изразявам съгласието си да се предадат моите лични данни на Peek & Cloppenburg AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Швейцария, при получаване на моето запитване относно това предприятие.“ [Да се подчертае чрез печатащо устройство ]

4.3.    Ние унищожаваме постъпващите в рамките на едно запитване за контакт данни, след като повече не е необходимо запаметяване, или ограничаваме обработката, в случай че съществуват законови задължения за съхраняване.

5. Употреба на лични данни за информационен бюлетин

5.1.    С Вашето отделно съгласие за информационни бюлетини Вие се съгласявате ние и нашите партньорски предприятия (сравнете точка 4.3) да използваме Вашите данни за целите на рекламата, за да Ви бъдат предавани офертите и данните за продукти, услуги и маркетингови оферти по имейл („Информационен бюлетин“). В този случай текстът на Вашата отделна декларация за съгласие гласи следното:

„С настоящото изразявам съгласието си отговорното лице и неговото партньорски предприятие [LINK] да могат да използват моя имейл адрес, за да ми предават имейли относно оферти и акции, като по всяко време е възможно отписване посредством деклариране на отказа, насочено към отговорното лице, или чрез щракване на линк за отписване, в рамките на имейл, съдържащ информационен бюлетин“. Изразявам съгласието си моите лични данни да се предадат на Peek & Cloppenburg AG, ул. Каландергасе № 4, 8045 Цюрих, Швейцария. [Да се подчертае чрез печатащо устройство]

5.2.    За регистрацията за нашия информационен бюлетин използваме метода Double-Opt-In. След Вашата регистрация ще Ви изпратим отделен имейл с молба да потвърдите, че желаете да получавате информационния ни бюлетин. След Вашето потвърждение ние запаметяваме имейл адреса Ви за целите на изпращането на информационен бюлетин. Правно основание е член 6, параграф 1, първо изречение, буква а) от Регламента относно защитата на данните. Освен това при регистрацията проучваме IP адреса на стартиращия компютър, както и датата и часа на регистрацията. Проверката на тези данни има за цел да се избегне служебната злоупотреба или злоупотребата от използвания имейл адрес (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните). Ако не потвърдите незабавно Вашата регистрация за информационен бюлетин, ние заличаваме данните Ви.

5.3.    Задължително за изпращането на информационен бюлетин е указването единствено на Вашия имейл адрес. Посочването на други данни е доброволно и се използва, за да можем да се свържем лично с Вас.

5.4.    Запаметяваме Вашия имейл адрес, докато е активен абонаментът Ви за информационен бюлетин или докато не възразите срещу използването му. За изпълнението на тази задача работим съвместно с нашето партньорско предприятие [LINK], на което имаме право да предадем Вашите данни за рекламни цели въз основа на Вашето съгласие. Не се извършва препредаване на данни на трети лица, които не спадат към посочените тук партньорски предприятия.

5.5.    Можете по всяко време да отмените съгласието си за изпращане на информационен бюлетин и да прекратите абонамента за информационния бюлетин. Можете да отправите отменянето чрез щракване върху линка, предоставен във всеки имейл с информационен бюлетин, чрез имейл до dialog@peek-cloppenburg.de или чрез съобщение до {седалище на Peek & Cloppenburg}.

6. Възражение срещу или отказ за обработка на Вашите данни.

6.1.    В случай че сте дали съгласие за обработка на Вашите данни, можете да го отмените по всяко време. Подобно отменяне оказва влияние върху допустимостта на обработката на Вашите лични данни само в бъдеще, но не и за времето преди деклариране на оттеглянето.

6.2.    Доколкото базираме обработката на Вашите лични данни на преценката на интересите съгласно член 6, параграф 1, буква е) от Регламента относно защитата на данните, можете да отправите възражение срещу тази обработка. Това може да стане най-вече в случаите, в които обработката не е необходима за изпълнението на сключен с Вас договор. При упражняване на подобно право на възражение Ви молим да посочите причините, поради които не трябва да обработваме Вашите лични данни по начина, по който правим това. В случай на обосновано възражение проверяваме обстоятелствата и или ще преустановим, респективно приспособим обработката на данните, или ще Ви изложим нашите убедителни причини, при които се налага защита, въз основа на които ще продължим обработката.

7. Вашите права

1.1.    Спрямо нас имате следните права с оглед на отнасящите се до Вас лични данни:

-          право на справка,

-          право на корекция или заличаване на Вашите лични данни, с изключение на онези лични данни, от които имаме нужда за отчетни цели или за които е валиден законов срок за съхранение,

-          право на ограничаване на обработката,

-          право на възражение срещу обработката,

-          право за предаване на данни.

Освен това имате право да подадете оплакване при органа с надзорна компетентност върху защитата на личните данни относно обработката на Вашите лични данни от нас.

1.2.    Моля отправяйте запитванията си по имейл до:
zashtitana-dannite@peek-cloppenburg.bg или до:

Пеек и Клоппенбург ЕООД

На вниманието на Длъжностното

лице по защита на лични данни

бул. Ситняково № 48

София 1505Използваме "бисквитки", за да подобрим работата на този уебсайт. Моля потвърдете, че сте прочели нашите указания за използването на "бисквитки".